Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Και κοινωνικού κεφαλαίου

Η κοινωνική και πράσινη οικονομία ως τρίτος τομέας και οικονομικός χώρος ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά, αναγνωρίζεται σήμερα ως το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της οικονομίας για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Αναγνωρίζεται τόσο από τους πολιτικούς ηγέτες όσο και από τους τεχνοκράτες αλλά είναι δύσκολη η επιτάχυνση των διαδικασιών καθώς η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι αλληλένδετη με το διαθέσιμο κοινωνικό κεφάλαιο.

Κι αυτό εξαρτάται από την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, τον ενσωματωμένο εθελοντισμό, τους ‘’θεσμούς αλληλεγγύης’’ και τα κοινωνικά δίκτυα.

Από το ενσωματωμένο κεφάλαιο της συλλογικής γνώσης και ευφυΐας στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις μη κυβερνητικές οργανωσεις και κοινωνικές εταιρείες που μπορούν να γίνουν φορείς υλοποιησης προγραμμάτων κοινωνικής και πράσινης οικονομίας.

Κι’ όλα αυτά εξαρτώνται επίσης από τον ενεργό και συμμέτοχο πολίτη, που δεν οργανώνεται μόνον συντεχνιακά να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικήσει από το κράτος αλλά αναλαμβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με βάση ένα τοπικό όραμα ανάπτυξης και τις κοινωνικές ευαισθησίες.

Το κοινωνικό κεφάλαιο λοιπόν είναι ζήτημα κοινωνικοποίησης της γνώσης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και ικανότητα για καινοτόμες πολιτικές επενδύσεων που πηγαίνουν την κοινωνία μπροστά.


Σύμφωνα με τις παραπάνω διατυπώσεις, το κοινωνικό κεφάλαιο στην σύγχρονη οικονομία είναι μία θεμελιώδης αξία που διαμορφώνουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κοινωνικά δίκτυα οι θεσμοί αλληλεγγύης και οι φορείς της μη κερδοσκοπικής οικονομία.

Η κοινωνία των πολιτών, παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες, καταλαμβάνει ολοένα και πιο αυξανόμενο ρόλο στην οικονομία και κοινωνία. Συνυπάρχει, εξελίσσεται και αναπτύσσεται ως τρίτος πόλος ανάμεσα στις κυρίαρχες δομές της οικονομίας του κράτους και της αγοράς δημιουργώντας έτσι απασχόληση και εισοδήματα.
Δημιουργεί νέα πεδία οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης


Πάνω σ’ αυτό μπορεί να γίνει συλλογική δουλειά και να συμπληρώσει ο καθένας που έχει κάτι σημαντικό να γράψει το δικό του κομμάτι ώστε να συνδημιουργήσουμε ένα ΛΕΞΙΚΟ ως κοινό εγχειρίδιο – εργαλείο.


Αυτή η διαδικασία είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε με το χρόνο μια κοινή «γλώσσα» και μια κοινή δεξαμενή σκέψης.

Έννοιες κλειδιά

· Κοινωνική οικονομία – τρίτος τομέας
· Πράσινη οικονομία – οικοανάπτυξη, πράσινη επιχειρηματικότητα
· Πολιτισμός – και πολιτιστική επιχειρηματικότητα
· Κοινωνικό κεφάλαιο --κοινωνικά δίκτυα
-οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
· Αντιπροσώπευση
και συμμετοχική οικολογική δημοκρατία.

Α Κοινωνική οικονομία – τρίτος τομέας

Ø Ανάμεσα στο κράτος και την αγορά
Ø Οικονομία του συνεργατισμού και της αλληλεγγύης
Ø Η πληροφόρηση ως «άυλη περιουσία»
Ø Η πράσινη και η πολιτιστική επιχειρηματικότητα
Ø Η μη κερδοσκοπική οικονομία, του εθελοντισμού
Ø Συνεταιριστικές τράπεζες προνοιακός πλουραλισμός
Ø Κοινωνικές επιχειρήσεις – πρόνοιας
Ø Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
Ø Κοινωνικοί συνεταιρισμοί – οικιστικές κοινότητες
Ø Το κεφάλαιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης
Ø Σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών καταναλωτών
Ø Διαδικτυακές ζώνες μη χρηματικών ανταλλαγών
Ø Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί
Ø Συνεργατικές μορφές εργασίας
Ø Κοινωνικός τουρισμός
Ø Επενδύσεις με βάση το κοινωνικό κεφάλαιο με την συμμετοχή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μ.Κ.Ο.
Ø Η επιφανειακή προσέγγιση της κοινωνικής οικονομίας και η συστημική θεωρία και πράξη.

Β Πράσινη οικονομία – οικοανάπτυξη

Οικολογοποίηση της ανάπτυξης απάντηση στην οικολογική κρίση της Βιόσφαιρας

Ø Πράσινες πόλεις – οικοανάπτυξη της υπαίθρου
Ø Πράσινες τεχνολογίες –
Ø Πράσινες προμήθειες
Ø Πράσινη επιχειρηματικότητα
Ø Βιολογικά προϊόντα
Ø Αειφορία και ήπιες μορφές ενέργειας
Ø Η οικονομία του υδρογόνου
Ø Οικοδιαχείρηση του νερού, και οικοανάπτυξη
Ø Εκδημοκρατισμός της ενέργειας
Ø Ανακύκλωση σκουπιδιών
Ø Ανακυκλωμένα προϊόντα
Ø Πράσινη χημεία
Ø Περιβάλλον – υγεία
Ø Οικοθεραπευτήρια
Ø Οικοανάπτυξη και αγροτουρισμός
Ø Η ανάπτυξη οικοχωριών
Ø Πράσινα θεματικά πάρκα
Ø Ταμιευτήρες νερού
Ø Πράσινα επαγγέλματα

Γ Πολιτισμός – πολιτιστική επιχειρηματικότητα


· Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
· Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου
· Εκθέσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών προϊόντων
· Θεματικές πολιτιστικού τουρισμού
· Θεματικές πύλες πολιτισμού στο διαδίκτυο
· Θεματικά πάρκα ιστορικού πολιτιστικού τουρισμού και κοινωνικής εμπειρίας.
· Δημιουργία μεγάλων επικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων (περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις)

Δ Κοινωνικό κεφάλαιο – κοινωνικά δίκτυα
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Το κοινωνικό κεφάλαιο της γνώσης

Ø Ο εθελοντισμός ως παραγωγικός χρόνος αγαθών.
Ø Νοηματοδότηση της κοινωνικής δομής
Ø «θεσμοί αλληλεγγύης» ως προστιθέμενη αξία στην Δημοκρατία και στην οικονομία
Ø Το κοινωνικό κεφάλαιο της διάδοσης και της κοινωνικοποιημένης γνώσης
Ø Το κοινωνικό κεφάλαιο ως κλίμα εμπιστοσύνης -
Ø Ο συνεργατισμός και οι κοινοπραξίες ως κοινωνικό κεφάλαιο
Ø Κοινωνικά δίκτυα και αλληλεγγύη
Ø Κοινωνικά δίκτυα και οικολογική συνείδειση
Ø Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτικό κίνημα και βιοκαταναλωτές
Ø Κοινωνικό κεφάλαιο ως δυναμική της διαρκούς επιμόρφωσης
Ø Κοινωνικό κεφάλαιο στη μείωση του κόστους ανταλλαγών
Ø Στις μη χρηματικές ανταλλαγές (lets)
Ø Κοινωνικός μεταβολισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου
Ø Ο «ενεργός πολίτης» ως ενεργό πολιτικό υποκείμενο

Ε Αντιπροσώπευση και συμμετοχική οικολογική δημοκρατία

Ø Η κρίση της αντιπροσώπευσης, και ο ενεργός πολίτης
Ø Ανάπτυξη της Κοινωνίας Πολιτών –
Ελίτ/ Δεσπότες/ και δημοκράτες –
Η αντιμετώπιση του σφετερισμού της εκπροσώπησης
Ø Συμμετοχικό σύστημα και εκπροσώπηση της κοινωνίας των Πολιτών
Ø Αυτονομία συλλογικότητα και συμμετοχικότητα
Ø Από την συντεχνιακή οργάνωση της κοινωνίας στα δίκτυα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
Ø Η ενίσχυση της αυτοοργάνωσης πολιτών
Ø Δημιουργικές μη κερδοδκοπικές κοινότητες
Ø Ο δικτυακός συντονισμός των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
Ø Παιδεία και οργανωτική κουλτούρα
Δεν υπάρχουν σχόλια: